Frågor och svar

Termförklaringar

bensin 95 E10

95-oktanig bensin som innehåller högst 10 vol-% etanol.

bensin 98 E5

98-oktanig bensin som innehåller högst 5 vol-% etanol.

bi-fuel-bil

En bil som kan använda bensin och jord- eller biogas som bränsle.

biobränsle

Flytande bränsle som används i trafiken och produceras av biomassa. Biobränsle kan också kallas produkt som tillverkats av förnybara bränslen.

bränsledirektiv (FQD)

Reglerar kvalitetskraven för bensin och dieselbränsle som används i Europa utifrån miljö- och hälsoaspekter. I direktivet fastställs dessutom målen för hur utsläppen av växthusgaser ska minskas och följas upp under livscykeln för vägtrafikbränslen.

CO2

Koldioxid

direktivet för främjande av förnybar energi (RED, REN)

Skapar i Europa gemensamma ramar för hur användningen av energi som härstammar från förnybara källor ska främjas. Ställer upp bindande nationella mål för hur mycket förnybar energi som ska användas och regler för vad förnybar energi är och vad som ska beaktas i granskningen av produktionskedjan för förnybar energi.

EN 228

Europeisk kvalitetsstandard/norm för bränsle. Fastställer kvalitetskraven och analysmetoderna för bensin.

energiinnehåll

Vid bränsleförbränningen uppstår värmeenergi i motorn. Den mängd energi som uppstår kallas bränslets energiinnehåll. Ofta granskas energiinnehållet per en viss massa- eller volymenhet för bränsle, till exempel megajoule per liter (MJ/l).

etanol

Etylalkohol

FAME

Biodieselkomponent, förkortning av orden Fatty Acid Methyl Ester. Kemiskt sett avses den syrehaltiga metylestern i fettsyra. Dessa estrar är olika beroende på vilket fett eller vilken olja som använts i tillverkningen. FAME-dieselkomponenterna går också under det allmänna namnet biodiesel.

flampunkt

Flamtemperatur. Den lägsta temperatur i vilken så mycket gas avskiljs från en vätska att den vid ytan och tillsammans med luft bildar en blandning som flammar upp om en tändare används. Flamtemperaturen är ett typiskt kännetecken för många olika oljeprodukter.

flexifuel-bil, FFV

Förkortning av Flexible Fuel Vehicle. En bil i vilken man istället för bensin kan använda bränsle med höginblandning av etanol eller en blandning av dessa två.

höginblandning av etanol

Bränsle med höginblandning av etanol, där andelen etanol är 50–85 vol-% och resten motorbensin (t.ex. E85). Lämpar sig för flexifuel-bilar.

korrosionsskada

En skada som uppstår då det material som påverkas löses upp eller på annat sätt reagerar med ämnen i omgivningen.

krav på oktantal

Det lägsta oktantal som bilen kräver. Ett alltför lågt oktantal leder till knackighet i motorn, dvs. bränslet tänds för tidigt, vilket kan skada motorn.

lambdagivare

Syradetektor i bilens utblåsnings- eller avgasrör. Mäter restsyrehalten i avgaserna och styr bränslematningen.

tillsatsämne för skydd av ventilerna

Et skyddsämne som behövs för motorerna i vissa gamla bilar för att skydda avgasventilerna. Ersätter blyet som tidigare ingick i bensin.

trevägskatalysator

En katalysator som används med bensinmotorer. Omvandlar samtidigt kolmonoxid, oförbrända kolväten och kväveoxider till oskadliga föreningar.

volymprocent, vol-%

Anger andelen av bränslekomponentens volym av hela bränslevolymen.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä