Frågor och svar

22. Hur beter sig etanol i förbränningsprocessen?

I förbränningsprocessen bildas aldehyder av föreningar som innehåller syre (oxygenater). Etanol är en sådan förening. För att minimera skadliga avgasutsläpp ska bilarna förses med katalysatorer som effektivt avlägsnar olika typer av skadliga föreningar, t.ex. aldehyder.

I flera vetenskapliga undersökningar har aldehyder konstaterats vara skadliga för hälsan. När aldehydhalterna höjs ökar skadorna. I bilar försedda med katalysatorer har man dock inte observerat någon väsentligt ökning av skadliga avgaser som orsakats av aldehydutsläpp till följd av bränslets låga etanolhalt (t.ex. 10 volymprocent etanol).

Katalysatorerna fungerar effektivt när drivmedlets etanolhalt är relativt låg och avgasernas aldehydutsläpp är mycket små jämfört med övriga skadliga komponenter i avgaserna. Om höga halter av etanol framöver används (t.ex. över 50 %) ska man särskild uppmärksamma katalysatorernas förmåga att avlägsna allt större mängder aldehyder. Det blir extra viktigt i synnerhet när bilen startas i kyla då katalysatorerna inte fungerar som allra bäst.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä