Frågor och svar

19. Har E10-bensinen något med dieselolja att göra?

Nej. Det finns olika dieselbränslen på marknaden. I största delen bioinnehåll består av förnybara dieselolja, som tillverkas med vätebehandling och kommer från inhemska raffinaredier. Som råämnen utnyttjas avfall och restprodukter, så som växtolja och djurfetter. Bioandelen varierar och ingen max.procent av bioandelen har fastställts eftersom den till sin kemiska sammansättning motsvarar vanlig dieselolja. Det kan också finnas sådan dieselolja på marknaden vars bioandel är s.k. första generationens biodiesel (FAME) vars andel begränsats till sju volymprocent.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä