Frågor och svar

14. Vad händer om man av misstag tankar fel bränsle?

Bensin och dieselbränsle: Dieselbilar kan av misstag tankas med bensin eftersom påfyllningspistolen för motorbensin ryms i dieselbilens påfyllningsöppning för bränsle.

Om ett misstag sker får motorn i ett dieselfordon inte startas och bilen får inte heller köras bort från tankstället. Även en liten mängd motorbensin i dieselbränsle förändrar produktens flampunkt och kan leda till att dieselmotorn skadas.

Bilen ska skjutas eller bogseras bort från tankstället, och efter den felaktiga tankningen ska bränslesystemet i dieselfordonet tömmas på rätt sätt. I en sådan situation är det alltid skäl att kontakta närmaste märkesservice, i synnerhet när det gäller nya dieselfordon.

Bensindrivna bilar som använder dagens blyfria bensin kan inte av misstag tankas med dieselbränsle, eftersom dieselbränslepistolen inte ryms i bensinbilens påfyllningsöppning. Även om en alldeles liten mängd dieselbränsle ändå hamnar i bensinen, till exempel från en reservdunk, måste bensinen bytas för att undvika risken för driftstörningar och motorskador.
 
E10-bensinen: 95 E10-bensin ska inte tankas i fordon för vilka bensinen inte uppgetts vara lämplig.

Någon direkt skada förorsakas inte om en bensindriven bil tillfälligt tankas med E10-bensin även om den inte är lämpad för den nya bensinen, och bränsletanken behöver inte tömmas. Men vi rekommenderar ändå att tanken fylls med det lämpliga bränslet för bilen när en tredjedel eller hälften av tanken tömts. Vid köld är det möjligt att bilen blir mer trögstartad och att användaregenskaperna temporärt försämras till följd av att bilen felaktigt tankats med E10-bensin.

Bränsle med höginblandning av etanol: Om någon annan bil än en flexifuel-bil tankas med E85 leder det till korrosion, allvarliga driftstörningar och ökade avgasutsläpp, om bilen överhuvudtaget startar. I ett sådant fall måste bilen bogseras till en verkstad för bränslebyte. Etanolen kan skada materialet.

Dieselbränsle, över 7 % FAME: Om en bil tankas med biodieselbränsle (7 %) som innehåller FAME av metylestertyp (som inte är i enlighet med dagens standard och således ska ha en särskild märkning på tankstället) och som inte lämpar sig för bilen, leder detta inte till omedelbara störningar, men äventyrar den långsiktiga driften av bilens bränsle- och avgasreningssystem. I ett sådant fall måste bilen bogseras till en verkstad för bränslebyte.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä