Frågor och svar

1. Varför steg etanolhalten i 95-oktanig bensin i början av år 2011?

Etanolhalten i 95-oktanig bensin ökade i början v år 2011 i Finland för att förpliktelserna om biobränslen i fråga om transportbränslen ska kunna uppfyllas. Ökad etanolhalt i bensin är ett sätt bland många att uppfylla miljömålen för trafiken. För att uppnå målen behövs också andra biobränslen i trafiken och olika metoder för ändamålet.  Den allra viktigaste är att förbättra energieffektiviteten i trafiken, vilket kan genomföras bl.a. genom att förnya personbilsbeståndet. Det är också viktigt att främja kollektivtrafiken.

I sin långsiktiga klimat- och energistrategi har Finland som mål att minska koldioxidutsläppen, dvs. CO2-utsläppen i trafiken med 15 % före år 2020 jämfört med utsläppen år 2005. Kvantitativt betyder det att Finland strävar efter en minskning på ca 4 miljoner CO2-ton, av vilka en fjärdedel beräknas kunna uppnås genom ökad användning av förnybar energi i trafiken, i praktiken biobränslen.

Åtgärden bygger på EU:s bindande, landspecifika mål för Finland att minska utsläppen, och EU-direktiven om ökad användning av förnybar energi i trafiken samt transportbränslens kvalitet.  Utvecklingen påskyndas av den nationella energiskatteomläggningen som trädde i kraft i början av år 2011 och som ger skatteförmåner till biokomponenter som uppfyller hållbarhetskriterierna.

I direktivet om förnybar energi ingår en bindande förpliktelse att öka förnybar energi i trafiken före år 2020 till 10 % beräknat på drivmedlens energiinnehåll.  I direktivet ingår också detaljerade krav på biobränslenas hållbarhet och minskade drivhusgaser under hela livscykeln.

Finland har skärpt sitt mål till 20 % genom en nationell lag om distributionsskyldighet, eftersom Finland har goda möjligheter att öka produktionen av inhemska, sk. dubbelt räknade biobränslen med hjälp av ny teknologi. Råmaterialet i dubbelt räknade biobränslen är avfall, restprodukter och cellulosa från icke-livsmedel samt lignocellulosa.

Direktivet om förnybar energi kompletterar bränslekvalitetsdirektivet där målet är att minska drivmedlens kolintensitet med 10 % fram till år 2020. 6 % av denna siffra utgör en bindande skyldighet och 4 % bygger på frivilliga åtgärder. Den obligatoriska andelen genomförs i praktiken genom ökad biohalt i bränslen.

Bränslekvalitetsdirektivet fastställer också gränsvärdena för biokomponenthalten i bränslen: bensin får innehålla max. 10 volymprocent etanol och diesel max. 7 volymprocent s.k. FAME , dvs. vanligen rybsbaserad biodiesel. I Finland anges dessa skyldigheter i den bränslekvalitetsförordningen som trädde i kraft i början av 2011.

Energiskatteomläggningen ändrade tillverkningsskatten på flytande bränslen. Från och med år 2011 uppbärs en energiinnehållsskatt på fossila och biobaserade bränslen som grundar sig på energiinnehållet och en koldioxidskatt som grundar sig på koldioxidutsläppen. Detta gynnar biobränslen.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä