Kysymyksiä ja vastauksia

24. Mistä etanolia valmistetaan, mitä kriteerejä sen tulee täyttää?

Etanoli on etyylialkoholia. Sitä valmistetaan perinteisesti käymisprosessilla, jossa raaka-aineina käytetään sokeri- ja tärkkelyspitoisia aineita. Suurimmat tuottajamaat ovat Brasilia ja Yhdysvallat, jotka tuottavat etanolia sokeriruo’osta, maissista, viljasta ja perunasta.

Ruokaketjun ulkopuolisten raaka-aineiden käyttöä etanolin valmistuksessa tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti. Jo nyt etanolia tuotetaan Suomessa kotitalouksien biojätteen lisäksi myös leipomoiden, kauppojen ja elintarviketeollisuuden jätteistä ja tähteistä. Etanolia valmistetaan nykyisin myös selluloosapohjaisista jäte- ja tähderaaka-aineista, kuten sahanpurusta.

Standardi SFS-EN 15376 asettaa vaatimukset, jotka bensiiniin sekoitettavan etanolin tulee täyttää riippumatta siitä, mistä raaka-aineesta etanoli on valmistettu.

Kaikkien bensiiniin lisättävien biokomponenttien tulee vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Vähennyksen määrä riippuu raaka-aineista, valmistustavasta ja kuljetusetäisyyksistä. Myös etanolin, joka sekoitetaan bensiiniin, tulee täyttää kaikki ne kestävän kehityksen vaatimukset, jotka EU on asettanut kaikille polttoaineiden biokomponenteille. Näiden vaatimusten täyttämistä seurataan siten, että toimijat, jotka tuovat polttoaineet markkinoille, raportoivat jäsenvaltioille. Ne puolestaan raportoivat Euroopan komissiolle.

Kestävyyslainsäädännön perustana on EU:n uusiutuvan energian direktiivi, jossa on esitetty laskentakaavat biopolttoaineiden kasvihuonekaasujen elinkaaripäästöille eli biopolttoaineiden hiilitaseelle ja oletusarvot eri biopolttoaineilla aikaansaataville päästövähenemille. Direktiivi sisältää myös linjaukset siitä, että toimijoiden on todennettava käytettyjen biopolttoaineiden kestävyys niin kutsutuilla alkuperätodistuksilla.

Enintään 10 tilavuus-% etanolia sisältävässä E10-bensiinissä käytetyllä etanolimäärällä ei ole oleellista vaikutusta autojen säänneltyihin pakokaasupäästöihin (kuten häkä, typenoksidit, rikkidioksidi ja hiukkaset) verrattuna nyt käytössä oleviin bensiinilaatuihin. Perinteinen bensiini ja uusi E10-bensiini ovat ympäristö- ja vaaraominaisuuksiltaan samanlaisia.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä