Kysymyksiä ja vastauksia

22. Miten etanoli käyttäytyy palamisprosessissa?

Palamisprosessissa muodostuu aldehydejä happea sisältävistä yhdisteistä (oksygenaateista), joihin etanolikin kuuluu. Haitallisten pakokaasupäästöjen minimoimiseksi autot on varustettava katalysaattoreilla, jotka poistavat tehokkaasti erilaisia haitallisia yhdisteitä kuten aldehydejä.

Aldehydeillä on erilaisissa tieteellisissä tutkimuksissa todettu olevan haitallisia terveysvaikutuksia. Kun aldehydipitoisuudet kasvavat, haitat lisääntyvät. Katalysaattorilla varustetuissa autoissa polttoaineiden alhaisten etanolipitoisuuksien (esim. 10 tilavuus-% etanolia) aiheuttamien aldehydipäästöjen ei kuitenkaan ole arvioitu merkittävästi lisäävän pakokaasujen haitallisuutta.

Katalysaattorit toimivat tehokkaasti, kun polttoaineen etanolipitoisuus on suhteellisen pieni ja pakokaasun aldehydipäästöt ovat hyvin alhaisella tasolla verrattuna muihin pakokaasujen haitallisiin komponentteihin. Jos etanolia jatkossa käytetään suurina pitoisuuksina (esim. yli 50 %-pitoisuuksina), on erityistä huomiota kiinnitettävä katalysaattoreiden kykyyn poistaa yhä suurempia aldehydimääriä. Tämä korostuu erityisesti kylmissä käynnistysolosuhteissa, jolloin katalysaattorien toimintatehokkuus ei ole parhaimmillaan.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä